معرفی شهردار

سوابق اجرایی و مدیریتی مهندس اسفندیار برخه :

– کارمند شبکه بهداشت دهدشت

– مسئول فنی درمانگاه طولیان

– معاونت آبفای شهری دهدشت

– رئیس آبفای شهر دهدشت

– مشاور اجرایی فرماندار دهدشت

– مسئول تخلفات اداری فرمانداری دهدشت

اسفندیار برخه
شهردار دهدشت