سوغات شهر

سوغات خوراکی

 

گردو

 

 

 

 

 

 

 

 

عسل

 

صنایع دستی

 

انواع گلیم