درباره سازمان

دهدشت در سال ۱۳۴۳ با جمعیت ۱۲۳ نفر شهر شد و اولین شهردار مرحوم حاج عطا طاهری بود.

 

فعالیت های شهرداری : 

شهرداری در ایران یک نهاد اجرایی محلی است که زیر نظر شهردار اداره می‌شود. وظیفه این سازمان، پاکیزه نگاهداشتن شهر، جمع‌آوری و حمل زباله شهری، صدور مجوزهای ساخت و ساز شهری، دریافت عوارض شهری از شهروندان و همچنین برقراری نظم در شهر و فرماندهی بر نیروهای راهنمایی و رانندگی را بر عهده دارد. شهرداری یک نهاد عمومی و غیردولتی است.